The Cat’s House

Music — Yakov Kazyansky
Lyrics — Samuil Marshak
Stage director — Alexander Kuzin, Designer — Alexander Sirotin, Choreographer — Alexander Gordienko, Voice tutor — Olga Kazyanskaya.
Actors of the Yaroslavl Young People’s Theatre: Valeri Morozov, Yuri Ivanov, Alexander Zaitsev, Sergey Artemiev, Vladimir Shelkov, Oleg Chelnokov, Alexander Chmelev, and others.
Band of the Yaroslavl Young People’s Theatre: Yakov Kazyansky, Zhanna Bogdanova, Sergey Zemtsov, Alexander Velikanov, Vladimir Gordenkov, Alexander Nikitin.
Yaroslavl Young People’s Theatre, 1990
 • Part 1

  Part 1
 • Part 2

  Part 2
 • Part 3

  Part 3
 • Part 4

  Part 4
 • Part 5

  Part 5
 • Part 6

  Part 6